தொடர்ந்தும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் லா பால்மா எரிமலை

ஸ்பெய்னில் உள்ள லா பால்மா தீவில் தீக்குழம்புகளை கக்கிக் கொண்டிருக்கும் எரிமலை தொடர்ந்தும் அண்மித்த பகுதிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்கொண்டு இருக்கின்றது. வெளிவரும்…