2021ஆம் ஆண்டின் மோசமான நாளை பதிவு செய்தது ரஷ்யா

இந்த ஆண்டுக்கான புதிய கோவிட் பாதிப்புகளின் மிகப்பெரிய ஒரு நாள் எண்ணிக்கையை ரஷ்யா பதிவு செய்துள்ளது. ரஷ்யா இன்று 27,550 புதிய…